بقایای یک اسکلت انسانی در فصل جدید کاوش‌های تخت جمشید کشف شد.